Klubvedtægter

 

§1 Klubbens navn

 

Honda Bold'or klub Jylland

 

§2 Indmeldelse og medlemskab

 

Optagelsesbetingelser ved indmeldelse i klubben, alle MC'er, er velkommen i klubben.

Medlemmets samlever og børn, kan indmeldes i klubben.

Senere salg af ens MC, betyder ikke, at man mister retten, til sit medlemskab i klubben.

 

§2.1 Passiv medlemskab

 

Passive medlemmer må selv betale, hvad det koster, når klubben giver tilskud til aktive medlemmer.

 

§3 Kontingent

 

Der betales 'et kontingent pr. medlem fra det fyldte 12 år, kontingent opkræves 1/4 årlig, ved 2 uger for sen indbetaling af kontingent, opkræves der rykkergebyr på 50 kr., børn under 12 år er gratis.

 

§4 Eksklusion

 

Tegn og gerninger, samt anvendelse, af klubbens mærke/navn, der kan virke anstødeligt, eller forargeligt, på den øvrige befolkning i almindelighed, vil ikke blive tolereret.

Overtrædelse af paragraffen kan føre til eksklusion af klubben, ved eksklusion, har medlemmet ingen krav på klubbens midler, det er ikke tilladt at anvende rygmærke.

 

§5 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og skal bestå af.

 

1 Formand - på valg lige år.

 

1 Rivisor - på valg lige år.

 

1 Næstformand - på valg ulige år.

 

1 Kasser - på valg ulige år.

 

Suplanter er på valg hvert år.

 

På førstkommende møde, konstituerer bestyrelsen sig, med 'en sekretær.

 

For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være til stede på generalforsamlingen, eller have givet, skriftlig forhåndsgodkendelse, ingen kan mod sin vilje vælges.

 

Bestyrelsen har ansvaret, for den daglige ledelse, og drift af klubben.

 

§6 Bladudvalg

 

Bladudvalget vælges ved generalforsamlingen, for 1 år ad gangen, og skal bestå af min. 3 personer, heraf så vidt muglig, max 1 fra bestyrelsen.

På førstkommende møde, konstituerer bladudvalget sig, med 'en ansvarshavende redaktør.

Bladet skal udkomme, mindst 4 gane om året.

 

§7 Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes i februar måned hvert år.

Indkaldelse til generalforsamling, skal ske med en måneds varsel.

Forslag til generalforsamling, som ønskes til afstemning, indgives skriftligt, og skal være bestyrelsen i hænde, senest den 15. januar.

 

Disse forslag skal i deres fulde ordlyd fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamling

 

Valg af ordstyrer

 

Valg af referent

 

Formandens beretning, og godkendelse af denne

 

Kasserens beretning, og godkendelse af denne

 

Fastlæggelse af kontingent og budget, for det kommende år

 

Valg af formand (på valg i lige år)

 

Valg af kasser (på valg i ulige år)

 

Revisor og suppleant (på valg hvert år)

 

Indkomne forslag

 

Eventuelt

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når min. 3 fra bestyrelsen, eller 1/3 af klubbens medlemmer, fremsætter skriftlig motiveret begæring herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med 14 dages varsel.

 

§9 Stemmeret

 

For at have stemmeret til generalforsamlinger, skal man være fyldt 18 år, og man må ikke være i kontingensrestance, for at have adgang til generalforsamlingen, skal der forevises gyldigt medlemsbevis.

 

§10 Formålsparagraf

 

Honda Bold'or klubben står for socialt samvær, for mennesker med interesse for motorcykler, der skal være plads til alle uanset alder.

 

Klubben ønsker, samarbejde med andre mc klubber, af samme obsevans, bland andet for at dele erfaringer.

Klubben står for sikkerhed på vejene, og fælles ture til ind og udland.

 

§11 Beslutninger

 

Beslutninger på en generalforsamling, vedtages ved almindeligt stemmetal.

 

§12 Klubbens opløsning

 

Klubben kan kun opløses, på ekstraordinær generalforsamling.

Ved den afsluttende generalforsamling, sælges klubbens midler på auktion, internt i klubben/gæster.

Samtidig besluttes det, hvordan det samlede overskud skal anvendes.

 

§13 Regnskabsår

 

Regnskabsåret går fra den 1-1 til den 31-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år.

Bladudvalget vælges ved generalforsamlingen for 1 år ad gangen, og skal bestå af min. 3 personer, heraf så vidt mulig max 1 fra bestyrelsen, på førstkommende møde konstituerer bladudvalget sig med 'en ansvarshavende redaktør, bladet skal udkomme mindst 4 gange om året.

§7 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i februar måned hvert år. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med en måneds varsel. Forslag til generalforsamling, som ønskes til afstemning indgives skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

BOLDOR JYLLAND - KLUBBEN MED HJERTE FOR HONDA BOLDOR